Warszawska sieć ciepłownicza zasili Piastów

W grudniu 2016 roku władze Piastowa zawarły ze spółką Veolia Energia Warszawa porozumienie umożliwiające rozbudowę sieci ciepłowniczej i połączenie jej ze stołecznym systemem. Pozwoli to na ograniczenie emisji w zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz zapewnienie jej mieszkańcom ciepła w korzystnych cenach.

  • w Piastowie powstanie sieć ciep3łownicza przyłączająca do warszawskiej sieci;
  • w związku z likwidacją EC Pruszków do roku 2023 nastąpi zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów;
  • w ciągu najbliższych 4 lat Pruszków i Piastów zostaną przyłączone do warszawskiej sieci.

Dokument podpisał Grzegorz Waldemar Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa, oraz Jacky Lacombe, Prezes Zarządu Veolii Energia Warszawa w obecności Renaty Kaznowskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Maksyma Gołosia, Starosty Pruszkowskiego oraz Radosława Czapskiego, Wiceprezesa Zarządu PGNiG Termika.

Porozumienie wyznacza zasady współpracy pomiędzy miastem a Veolią w sprawie udostępnienia, jak również pozyskania praw do nieruchomości koniecznych dla budowy i rozmieszczenia elementów sieci ciepłowniczej na terenie Piastowa.

Zawarcie porozumienia to kolejny krok w rozwoju warszawskiego systemu ciepłowniczego. Potrzeby aglomeracji warszawskiej wciąż rosną, co wymaga od nas dalszych inwestycji w jej rozbudowę – powiedział Jacky Lacombe, Prezes Zarządu, Veolia Energia Warszawa. – W ciągu kilku lat mieszkańcy Piastowa uzyskają również dostęp do ciepła z efektywnych elektrociepłowniach Siekierki i Żerań należących do PGNiG TERMIKA. Oznacza to znaczące ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów w stolicy, a także stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Realizacja projektu pozwoli też zagwarantować mieszkańcom Piastowa korzystne i stabilne ceny ciepła w dalszym horyzoncie czasowym – dodaje.

Projekt przyłączenia Pruszkowa i Piastowa do Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej wpisuje się w politykę Miasta St. Warszawy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Porozumienie z Veolią oraz wcześniejsze w sprawie rewitalizacji terenów zielonych podpisane z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spowodują, że już wkrótce stan środowiska naturalnego w naszym mieście ulegnie znacznej poprawie. Takie właśnie działania zakłada przyjęty niedawno przez Radę Miejską plan ograniczenia niskiej emisji w Piastowie – mówi Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa.

W ciągu najbliższych 4 lat odbiorcy ciepła w Piastowie i Pruszkowie zasilani będą przede wszystkim z warszawskich źródeł PGNiG TERMIKA, u których wzrośnie produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną.

W związku z likwidacją EC Pruszków do roku 2023 nastąpi pięciokrotne zmniejszenie emisji tlenku siarki, czterokrotne w przypadku emisji tlenków azotu i aż dwudziestokrotna redukcja emisji pyłów w stosunku do roku 2015, co pozytywnie wpłynie na życie mieszkańców z obszaru Pruszkowa, Piastowa i Ursusa.

Ograniczenie zjawiska niskiej emisji na terenach osiedli położonych na obrzeżach stolicy, a także w gminach wchodzących w skład aglomeracji warszawskiej jest dla nas priorytetem. Dlatego tak istotny jest konsekwentnie realizowany program rozwoju warszawskiej sieci ciepłowniczej. Podpisane porozumienie jest jednym z jego elementów – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Cały czas dopingujemy i zachęcamy sąsiadów stolicy by przyłączali się do warszawskiego systemu ciepłowniczego. Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej powinny być prowadzone właśnie w skali metropolitalnej, współpraca w tym zakresie jest dla nas bardzo ważna – dodaje.

Aktualnie Veolia i PGNiG TERMIKA tworzą wspólną wizję strategii Rozwoju Warszawskiego Rynku Ciepła w Horyzoncie 2027 roku i finalizują prace nad Wieloletnią Umową Sprzedaży Ciepła. Dokumenty będą stanowiły podstawę do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dostaw, zapewnienia konkurencyjnej ceny ciepła oraz zwiększenia efektywności warszawskiego systemu, co w dalszej kolejności wpłynie pozytywnie na środowisko.

Mat. Veolia

Related posts

Leave a Comment