Przypominamy: Zmiany w warunkach technicznych od 1 stycznia 2018 roku

8 grudnia 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285). Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczy w szczególności: aktualizacji norm zawartych w załączniku nr 1 – Wykaz Polskich Norm, wprowadzenia zmian w następujących działach: przepisy ogólne, zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, budynki i pomieszczenia, wyposażenie techniczne budynków, oszczędność energii i izolacyjność cieplna. Najważniejsze zmiany objęte regulacją: Wprowadzono definicję działki budowlanej, która koresponduje z definicją działki…

Czytaj więcej...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie

W energooszczędnym i przyjaznym dla środowiska domu ogrzewanie powinno być regulowane w ciągu doby, a także w zależności od pogody. | zdj. pixabay.com

Nakładem Instytutu Techniki Budowlanej ukazał się komentarz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.; ostatnia zmiana z 12 marca 2009 r. – DzU z 2009 r. nr 56, poz. 461). W związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej wiele przepisów wymagało i nadal wymaga ujednolicenia z wymaganiami unijnymi. Ponieważ najważniejszym aktem wykonawczym dotyczącym budynków oraz ich usytuowania jest rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim…

Czytaj więcej...