Przypominamy: Zmiany w warunkach technicznych od 1 stycznia 2018 roku

8 grudnia 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285). Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczy w szczególności: aktualizacji norm zawartych w załączniku nr 1 – Wykaz Polskich Norm, wprowadzenia zmian w następujących działach: przepisy ogólne, zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, budynki i pomieszczenia, wyposażenie techniczne budynków, oszczędność energii i izolacyjność cieplna. Najważniejsze zmiany objęte regulacją: Wprowadzono definicję działki budowlanej, która koresponduje z definicją działki…

Czytaj więcej...